Fokusgrupper

Fokusgrupper

Fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod och form av marknadsundersökning där en grupp människor tillsammans utfrågas kring ens inställning, åsikter, tro och attityder gentemot en produkt, tjänst, idé etc. Syftet med att använda sig av fokusgrupper är att få människor att interagera med varandra och att utbyta erfarenheter för att på så sätt nå en högre medvetenhet.
Att arbeta med denna metod ger en stor fördel att genom dialog och delaktighet ta fram resultat relativt snabbt och effektivt. Fördelen med kvalitativa metoder är att man generellt kan få en djupare inblick i hur de intervjuade faktiskt resonerar genom ”probing” (probe =sondera, grundligt undersöka). Av praktiska skäl kan man endast undersöka ett begränsat antal personer, vilket innebär att man inte kan vara alldeles säker på hur representativa deras åsikter är för målgruppen.
Att arbeta med fokusgrupper ger er en större förståelse och bättre insikter för vilka behov era målgrupper har och hur ni som bäst formulerar era budskap för att nå dessa. Under diskussionen kommer respondenternas åsikter och uppfattningar fram på ett naturligt sätt.

Så arbetar vi med fokusgrupper

I våra fokusgrupper använder vi oss av en moderator/samtalsledare samt en controller som ”läser av” intervjupersonerna för att se ifall någon omedvetet tenderar att med tal och rörelser påverka de andra deltagarnas åsikter.
I varje enskild fokusgrupp brukar 6-8 personer ingå. Antalet fokusgrupper inom ramen för ett helt projekt varierar, men vanligtvis genomförs 2-6 st. separata fokusgrupper.