Webbenkäter

Webbundersökning med webbenkäter

Undersökningar genom webbenkäter kan vara en användbar datainsamlingsmetod vid genomförande av medarbetarundersökningar och kundundersökningar, men fungerar även bra vid andra tillfällen.
De stora fördelarna med webbenkäter är att de ofta är relativt kostnadseffektiva samt att data kan samlas in snabbt. Andra fördelar med undersökningsformen är att respondenterna kan svara i lugn och ro när de har tid samt att man har möjligheter att använda sig av medieinnehåll som bilder, ljud och videoklipp.

Så arbetar vi med webbundersökningar: 

En enkätlänk skickas ut till samtliga personer i urvalet. Enkätlänken är unik för varje enskild respondent. Via länken kommer personen direkt till ”sin egen” enkät.
Respondenten kan, om beställaren önskar inkludera denna funktion, lagra sina svar och komplettera resten av sina svar vid senare tillfälle. Respondenten kan därmed svara på delar av enkäten vid olika tillfällen. Efter att respondenten slutfört enkäten kan dock inga svar ändras. Varje respondent kommer därmed endast att kunna besvara enkäten en gång.
Fritt antal påminnelser skickas ut via e-post.